از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksMission

IDRO

​​​​​​​​چشم‌انداز سازمان

"پیشرو در تبدیل ایران به قطب صنعتی و نوآوري منطقه درافق 1404 درصنايع هدف"

 

مــاموریت

"تمركز بر مديريت یکپارچه گسترش و نوسازي صنايع هدف از طريق بسيج منابع و فراهم‌آوري ملزومات توسعه صنعتي پرشتاب، متوازن و رقابت‌پذير در عرصه جهاني بعنوان سازمانی توسعه‌ای با رویکرد اقتصادی، معین دولت و حامی  بخش خصوصی".

 

ارزش‌های سازمانی

"سازمانی اثرگذار، به‌روز، پويا، هوشمند، پاسخگو و برخوردار از رویه‌های شفاف و داراي سلامت اداري و اخلاق حرفه‌اي"

​​اهداف و راهبردهای کلان ایدرو

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در راستای نیل به چشم انداز ترسیم شده و انجام مأموریت خود، اهداف راهبردی زیر را در توسعه صنایع هدف دنبال می نماید:

1. دستیابی به نقش محوری در توسعه صنعتی کشور: ارتقاء جایگاه در سطح حاکمیت و دستیابی به نقش محوری و بازوی معین و توانمند دولت در راهبری فرآیند توسعه صنایع هدف، با حفظ و بهبود قانون تأسیس از طریق رصد و تحلیل مداوم صنایع هدف (صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ صنایع حمل و نقل و صنایع نوین) و مشارکت فعال در تدوین و پیگیری تحقق سیاست های صنعتی با رویکرد هم افزایی در بین نهادهای توسعه ای.

2. توانمندسازی بخش خصوصیارتقاء توانمندی و حمایت فعال، همدلانه و هوشمندانه از بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی در زنجیره ارزش، تشخیص شکست های بازار، طراحی و پیاده سازی  راهبرد های جبرانی و مکمل و خروج هوشمندانه.

3. توسعه صنایع هدف و تحقق اهداف کلیدی در این صنایع: برنامه ریزی، اقدام و پایش در جهت تحقق اهداف کلیدی (نظیر رشد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، ارتقاء سطح رقابت پذیری، افزایش سهم صادرات و توسعه فنّاوری و سایر قابلیت های درونی) و سرمایه گذاری، نوسازی، پیمان مدیریت و مشارکت در صنایع هدف با رویکرد اقتصادی به گونه ای که این صنایع به توسعه پایدار، رقابت پذیر و پرشتاب دست یافته و به دنبال خود باعث بهبود مؤثر در شاخص های کلیدی صنعت کشور گردند.

4. اتصال صنایع هدف به زنجیره ارزش جهانی:کمک به توسعه بازار بین المللی و تسهیل تبادل محصولات، فناوری و منابع مالی بین شرکت های داخلی و خارجی با استفاده فعال از دیپلماسی صنعتی و ظرفیت نهادهای بین المللی مرتبط و تلاش برای مدیریت آثار محتمل تعاملات و تحولات بین المللی (همچون تحریم یا بحران های مالی).

5. توسعه متوازن و منطقه ای: بهره گیری از پیوندهای پسین و پیشین و سایر ظرفیت های صنایع هدف و همچنین اتکا بر آمایش صنعتی و مزیت های منطقه ای جهت مشارکت در توسعه متوازن و منطقه ای در مناطق کمتر توسعه یافته.

استراتژی ایدرو-01.jpg​ 

راهبردهای کلان

"هدف"، مقصد و "راهبرد"، مسیر رسیدن به آن است، در واقع هدف از جنس چیستی و راهبرد از جنس چگونگی است. اهداف، خواسته های مشخص تری هستند که از مأموریت و بررسی محیطی ناشی می شوند. ولی راهبرد جهت گیری های عمده سازمان را معین می کند و رهنمودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدف های بلندمدت سازمانی ارائه می دهد. بنابراین، راهبرد در طول زمان تغییر می کند ولی هدف به ندرت دچار تغییر می شود. بر این اساس، راهبرد های کلان سازمان در نتیجه مطالعات و در راستای تحقق چشم انداز، مأموریت و اهداف کلان به شرح زیر خواهد بود:

1. اتخاذ رویکرد ارزش افزوده محور:

 اتخاذ رویکرد صنعت محوری در طراحی اقدامات توسعه صنعتی و مدیریت گسترش و نوسازی صنایع با بهره گیری از چارچوب  "زنجیره ارزش".

2. رویکرد گزینشی در توسعه صنعتی:

 گزینش و تعیین رشته صنعت های هدف براساس شاخص های کلیدی (نظیر سطح اشتراک با صنایع دیگر، دانش بنیان بودن صنعت، پیوندهای پسین و پیشین، ظرفیت توسعه تکنولوژی و استفاده از صنایع نوین، انتشار و سرریز آن به سایر صنایع) همراه با توجه به صنایع و طرح های موجود اولویت دار با اتکا بر مزیت های منطقه ای و طبیعی.

3. اتخاذ رویکرد اقتضایی و مداخله حداقلی:

 فراهم نمودن زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز توسعه با تعهد به مداخله حداقلی و ایفاي نقش های لازم به اقتضای شرایط صنعت هدف و سایر شرایط حاکم با اولویت تسهیل سرمایه گذاری خارجی و خصوصی.

4. تعامل فعال با ذینفعان و نهادهای اثرگذار:

 تعامل پیش دستانه و اثربخش با ذینفعان، سازمان های هم جوار و نهادهای بالادستی و قانون گذار با هدف رفع موانع، ایجاد ظرفیت های مورد نیاز و اصلاح قوانین ناکارآمد (حوزه های سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی، چگونگی و زمان واگذاری شرکت ها و ...) در راستای بهره گیری حداکثری از ظرفیت اسناد بالادستی (مانند سیاست های اقتصاد مقاومتی، چشم انداز 1404، قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل، نقشه جامع علمی کشور و...) و ایفاي نقش های توسعه ای.

5. شبکه سازی:

 کمک به خلق ارزش از طریق اهرم کردن شایستگی های کلیدی صنعت به  وسیله شبکه سازی و به هم رسانی صنایع و شرکت ها بر محور بنگاه های بزرگ و تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تقویت تشکل های صنعتی.

6. مشارکت فعال در اصلاح نظام تأمین مالی صنعت:

 کمک به اصلاح ساختاری و هدایت نظام تأمین مالی توسعه صنایع هدف از قبیل جهت دهی به بازار پول و سرمایه، تسهیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایرانیان خارج از کشور، تجمیع و هدایت منابع دولتی (نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی و شورای عتف) در توسعه صنایع، تسهیل شکل گیری صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر و سرمایه های بومی منطقه ای مبتنی بر علایق قومیتی.

7. تنوع بخشی به روش های تأمین مالی سازمان:

 تنوع بخشی به منابع مالی سازمان با رویکرد حداکثرسازی منابع درآمدی سازمان و استفاده از ظرفیت هایی نظیر واقعی کردن دارايی ها، سهم کارآفرینانه شرکت ها و فناوری های ایجاد شده، دریافت سهم نوسازی صنایع، اعطای حق امتیاز و انتفاع از عواید مالی حاصل از طرح های منتج به صرفه جویی انرژی و نظایر آن ها.

8. تقاضامحوری در توسعه فناوری:

 اتخاذ رویکرد تقاضامحور و آینده نگر در توسعه و انتشار فناوری در صنایع هدف.

9. شراکت راهبردی:

 انتخاب و برقراری ارتباط بلندمدت با شرکای راهبردی داخلی و خارجی در فعالیت های توسعه صنعتی نظیر سرمایه گذاری، توسعه فناوری و توسعه بازار.

10. مدیریت کلان طرح ها و پروژه های بزرگ:

 ارتقاء توان اجرای طرح ها و پروژه های بزرگ و زیربنایی در کشور با هدف تقویت استفاده از صنایع تأمین تجهیزات، سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی و شبکه سازی شرکت های مرتبط.

11. پیش دستی و مداخله فعال در توسعه صنایع هدف منطقه محور:

 پیش دستی در طراحی، اجرا، نهادینه سازی و ارزیابی دستاوردهای برنامه های جامع توسعه صنعتی و مبتنی بر مزیت های منطقه ای جهت ارايه به نهادهای بالادستی.

12. توسعه مدیریت:

 پرورش مدیران و متخصصان صنعت در تراز جهانی، کمک به ارتقاء ظرفیت مدیریت صنعتی کشور، مشارکت در ارتقاء نظام ها و رویکردهای مدیریت نوین، توسعه مدل های جدید کسب و کار و ترویج توسعه نهادی و توسعه صنعتی نرم در سطح کشور.

13. چابکی سازمانی:

 طراحی و اجرای برنامه های واکنش هوشمندانه، فعال و سریع از طریق یادگیری سازمانی با ظرفیت انباشت دانشی بالا با قابلیت مدیریت بحران و چالش های غیرمنتظره در صنعت.

 

تغییر رویکرد استراتژیک ایدرو

برای عبور از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در ایدرو نیاز به تغییر رویکرد استراتژیک است. در ادامه این تغییر و تفاوت دیدگاه گذشته و آینده به تصویر کشیده شده است.​​