از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksOrg-Managers

ریاست هیأت عامل

 • محمد باقر عالی

  رئیس هیئت عامل
  22044153

معاونت صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان انرژی

 • حمید بازارگان

  معاون صنایع پیشرفته و پروژه های کلان انرژی
  22051841
 • محمدرضا رأفت

  مدیر توسعه صنایع انرژی و سرپرست مدیریت توسعه صنایع نوین
  22044116
 • مسعود شکری کوچک

  مدیر اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی
  23862083

معاونت نوسازی و بهره برداری

 • محمد نوری امیری

  معاون نوسازی و بهره برداری
  22044077
 • هوشنگ فرجی

  مدیر توسعه منطقه ای و سرپرست مدیریت اجرای طرح های صنعتی
  22044067
 • اکبر حسنی پور

  مدیر بهره برداری
  23862195

معاونت برنامه ریزی و توسعه

 • محمدرضا عبداللهی

  معاون برنامه ریزی و توسعه
  22051825
 • حسن نصر اصفهانی

  مدیر منابع انسانی
  22044070
 • اصغر حق پناه

  مدیر مطالعات مهندسی و اقتصادی
  22055041
 • محمود لیایی

  مدیر مهندسی سازمان و فناوری اطلاعات
  22043085
 • مرتضی واسعی

  مدیر برنامه ریزی بودجه و ارزیابی
  23862070

معاونت مالی و اقتصادی

 • طاهر علیزاده

  معاونت مالی و اقتصادی
  22050438
 • مژگان قشقايی

  مدیر بودجه ریزی، تأمین منابع مالی و سهام
  23862122
 • علیرضا محرمخانی

  مدیر حسابرسی و امور مجامع
  22044133

معاونت توسعه صنایع حمل و نقل

 • بهزاد اعتمادی

  معاون توسعه صنایع حمل و نقل
  23862250
 • محمدرضا شیخ عطار

  مدیرتوسعه صنایع ریلی و خودرو
  22044020
 • سعید جعفری کرهرودی

  مدیر توسعه صنایع دریایی
  23862212
 • محمد آقاهادی فروشانی

  مدیر توسعه صنایع هوایی
  23862307

مدیریت های مستقل

 • سیدفرجام کمانه

  مدیر ارتباطات
  22051948
 • مهدی برزنونی

  مدیر حوزه هیئت عامل
  22055040
 • ناصر بابا نتاج

  مدیر دفتر مرکزی حراست
  23862439
 • سیدعلی عراقچی

  مشاور و مدیر امور بین الملل
  23043087
 • ساعد شهسوار

  مدیر امور حقوقی
  23862026
 • امیرهوشنگ نوفلاح

  مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی
  22043096
 • علی دهشیری

  مسئول هسته گزینش
  02123862507