از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

مالی و اقتصادی

IDRO

خلاصه وظايف و مأموريت‌هاي حوزه مالي و اقتصادي

اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی برای تامین منابع مالی مورد نياز و جذب سرمايه‌هاي خارجي، گسترش حیطه مدیریت اقتصادی سازمان بر فعالیت‌هاي شرکت‌های زيرمجموعه از طريق روش‌های حمایتی و هدایتی و زمينه‌سازي براي توسعه صادرات شركت‌هاي زيرمجموعه به منظور تامين منابع مالي ارزي و نيز شناسائی بازارهای مالی و بین المللی و منابع اعتبار دهنده و تامین سرمایه در گردش، بسترسازی درخصوص واگذاری سهام شركت‌ها به بخش خصوصی، برنامه‌ريزي و مشاركت در فرايند اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و به روزرسانی مستمر وضعیت مالکیت سهام سازمان، همكاري در نظارت و تسهيل روند مشارکت در طرحهاي سرمایه‌گذاری و نقل و انتقال سهام و واریز حق‌السهم سازمان، نظارت بر اجراي بهينه فرآيند خصوصي‌سازي شركت‌هاي زيرمجموعه و تجزيه و تحليل روند واگذاريها، زمينه‌سازي جهت ايجاد تعاملات بهينه سازمان و شركت‌هاي زيرمجموعه با تشكيلات بورس به منظور استفاده از مزيت‌هاي موجود. 

مديريت و نظارت بر فرايند برنامه‌ريزي و برگزاري مجامع عمومي سازمان، نظارت برحسن عملكرد و مديريت شركت‌هاي تابعه و تحت پوشش از طريق برگزاري مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده، تجزيه و تحليل صورتهاي مالي عملكرد ساليانه و ششماهه، بررسي برنامه و بودجه ساليانه، تحليل گزارشات حسابرس و بازرس قانوني، بررسي صورتجلسات هيات مديره شركت‌ها و پيگيري تكاليف مجامع، حضور نمايندگان در مجامع عمومي و مشاركت در اتخاذ تصميمات مالي، نظارت بر رعايت مفاد قانوني حاكم و تنظيم مصوبات مجامع عمومي شركت‌ها، طبقه‌بندي و ارزشيابي عملكرد مديريت شركت‌ها به منظور تخصيص بهره‌وري و حق‌حضور به اعضاي هيات مديره منتخب، سازماندهي و اداره امور مربوط به شركت‌هاي راكد و در حال تصفيه.

اعمال برنامه‌های مناسب مدیریتی بر سیستم‌های مالی سازمان، بهینه سازی ساختار مالی سازمان، اعمال مدیریت بر نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، اموال، دارائی های ثابت، خزانه‌داری، نقدینگی، برآورد و پیشنهاد بودجه سازمان، نظارت بر اجراي قراردادها و مديريت منابع مالي و مصارف آن در قراردادها،  اعمال مدیریت جهت صدور ضمانتنامه ها و تسهیلات اعطائی به شرکت‌ها و تعیین وضعیت اعتباری آنها.​