از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation Linkspolicies_plans

IDRO
توسعه سرمايه‌گذاري عبارت است از شناسايي و تعريف طرح‌ها و پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت/ حوزه تكنولوژيك هدف كه اجراي آن‌ها جهت دستيابي به اهداف توسعه‌اي آن حوزه‌ها ضروري مي‌باشد. 

اين سرمايه‌گذاري در مرحله نخست از طريق فعاليت‌هاي ترويجي و ايجاد زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري به منظور سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و سرمايه‌گذاران خارجي پيگيري خواهد شد . 

در صورتي‌كه اجراي آن‌ها از طريق بخش غيردولتي (به هر دليلي) ميسر نگردد؛ ايدرو از طريق سرمايه‌گذاري مشترك (با شركاي استراتژيك) و يا سرمايه‌گذاري مستقيم (با استفاده از منابع بودجه عمومي دولتي) اجراي آن‌ها را پيگيري خواهد نمود.

1-تعريف و اجراي فعاليت‌هاي ترويجي سرمايه‌گذاري براي تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و خارجي بايد به صورت
       جدي انجام شود.
2-سرمايه‌گذاري‌هاي آتي سازمان بايد بر مبناي انتخاب صنايع و يا عرصه‌هاي تكنولوژيك هدف مبتني بر توسعه صنعتي كشور  
       و مشخص شدن جايگاه طرحهاي منتخب سرمايه‌گذاري در پلان كلي توسعه صنعتي كشور انجام پذيرد.
3-سرمايه‌گذاريهاي سازمان در گروه 1 ماده 2 بايد منحصر به توسعه فناوريهاي نوين صنعتي در صنايع منتخب گردد. 
       (استراتژی تمایز)
4-سرمايه‌گذاري سازمان در صنايع زير بنايي بايد منحصر به مصاديق گروه 2 ماده 2 باشد.
5-سرمايه‌گذاري سازمان بايد با در نظر گرفتن الزامات صنعتي در بالادست و پايين دست انجام شود.
6-مبناي انتخاب طرحهاي صنعتي و تصميم‌گيري علاوه بر بازار و شاخص‌هاي اقتصادي طرح، بايد شاخص‌هاي توسعه صنعتي،  توسعه تكنولوژي و سرريز آن به ساير صنايع نيز باشد.
7-سرمايه‌گذاري سازمان بايد مبتني بر تأمين منابع مالي از بودجه عمومي كل كشور باشد.
8-تلاش براي ايجاد سيستم‌هاي پيشرفته تامين منابع مالي (صندوقهاي سرمايه‌گذاري خطرپذير ...) بايد انجام شود.
9-ايدرو بايد براي مشاركت در طرحهاي صنعتي، شركاي استراتژيك انتخاب كرده و با اين شركاء مشاركت نمايد.