از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

پروژه ها

IDRO
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها
|
سوابق نگارشسوابق نگارش

عنوان

توضیحات

تصویر

وضعیت پروژه کلان

وضعیت بررسی در حال بررسی

پیوست ها

نوع محتوا: MacroProject
نگارش:
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط