از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksProjectManagement

IDRO

اين معاونت علاو​​​​ه بر نظارت بر پيشرفت پروژه‌هاي پيمانكاري، توسعه نظام مديريت پروژه بر مبناي استاندارد PMBOK را در دستور كار جدي خود قرار داده است.
در اين مميزي كليه محدوده‌هاي 9 گانه ذيل مورد مميزي قرار مي‌گيرد:
 • مديريت يكپارچگي پروژه
 • مديريت محدوده پروژه
 • مديريت زمان پروژه
 • مد​​​يريت هزينه پروژه
 • مديريت كيفيت پروژه  
 • مديريت منابع انساني پروژه
 • مديريت ارتباطات پروژه
 • مديريت ريسك پروژه
 • مديريت تداركات پروژه
 همچنين اين مميزي در قالب پنج گروه فرآيندي زير انجام مي‌پذيرد:
 • فرآيندهاي آغازين
 • فرآيندهاي برنامه‌ريزي
 • فرآيندهاي اجرايي
 • فرآيندهاي نظارت و كنترل
 • فرآيندهاي اختتامي

gc-1.jpg


پس از بازنگري دستورالعمل مميزي در سال 86، علاوه بر ارزيابي شركت‌ها براساس محدوده‌هاي مديريت پروژه و گروه‌هاي فرآيندي، سه فاز زير نيز در مميزي نظام مديريت پروژه ارزيابي مي‌شود:
 • فاز استانداردسازي
 • فاز پياده‌سازي
 • فاز بهبود مستمر
اين روش مميزي براساس آخرين ويرايش استاندارد PMBOK (ويرايش 2013) بروز شده است.
شايان ذكر است از سال 83 تاكنون، تعداد 16 دوره مميزي انجام و گزارش‌هاي تحليلي آن تهيه و جهت مميزي شوندگان ارسال شده است.