از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksAssessmentCenter

کانون های ارزیابی و توسعه

كانون‌هاي ارزيابي و توسعه، ابزاري جهت سنجش صلاحيت‌ها و قابليت‌هاي مديران، آگاهي از پتانسيل موجود پرسنل و ميزاني براي ارتقاء و طراحي دوره‌هاي آموزشي مبتني بر نيازهاي رشد و توسعه است و تمركز آن بر آگاهي از پتانسيل نهفته و كشف نشده افراد مي‌باشد.
در سال 1382 يك رخداد بسيار عظيمي در توسعه منابع انساني ايدرو بوجود آمد و آن تأسيس مراكز ارزيابي (Assessment Center) براي شناسايي قابليت‌ها و شايستگي‌هاي مديران بود و شايد براي اولين بار در كشور بود كه براي انتصاب مديران و حتي تعيين نيازهاي آموزشي آنان گروهي با تخصص‌هاي متنوع در مركزي به سنجش قابليت‌هاي مديران مي‌پرداختند.
در همين سال سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با الگوبرداري از مدل قابليت‌هاي سازمانهاي متعالي دنيا اقدام به طراحي و تدوين چارچوب شايستگي‌هاي مديران ايدرو نمود. پس از دستيابي ايدرو به مدل استاندارد قابليت‌ها، از كانون ارزيابي به عنوان يك ابزار علمي مهم و پركاربرد و شناخته شده در دنيا جهت سنجش شايستگي‌هاي ايدرو براي متقاضيان حضور در پست‌هاي مديريتي ستاد و شركت‌هاي تابعه آن مورد استفاده قرار گرفت.
لازم به ذكر است قبل از تأسيس مراكز ارزيابي در ايدرو پرسشنامه‌اي نيز براي تعيين شايستگي‌هاي مديران تدوين شده بود كه معمولاً اين پرسشنامه با شيوه مصاحبه براي انتخاب مديران بكار گرفته مي‌شد. ولي پس از تأسيس مراكز ارزيابي روش شناسي انتخاب مديران در واقع علمي‌تر و روشمند گرديد. علاوه بر مصاحبه و سنجش در كانون ارزيابي، روش ديگري نيز به عنوان ارزيابي ثانويه براي شناخت مؤثرتر مديران صورت مي‌گرفت كه در مراحل توسعه و تكميل، اين روش با عنوان ارزيابي با رويكرد بازخورد 360 درجه به كار گرفته شد.
ارزيابي شايستگي‌ها و قابليت‌هاي مديران از طريق كانون ارزيابي بعنوان متدلوژي و روشي علمي مبتني بر شايستگي و انتخاب متناسب ميان شغل و شاغل در راستاي راهبرد شايسته‌سالاري، سبب شده است كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به عنوان Best Practice در اين حوزه مطرح شده و ديگر سازمان‌هاي كشور با الگوبرداري از مدل شايستگي‌ها و كانون ارزيابي ايدرو اقدام به برگزاري چنين كانون‌هايي در سطح سازمانهاي بزرگ هلدينگي كشور نمايند.