از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksBookSummeries

خلاصه کتاب های مدیریتی

  
  
از خوب به عالی.pdfاز خوب به عالی
استراتژی اثربخش.pdfاستراتژی اثربخش
اشتباه مهلک مدیران.pdfاشتباه مهلک مدیران
بابای دارا ، بابا ندار.pdfبابای دارا ، بابا ندار
بزرگترین اصل مدیریت در دنیا.pdfبزرگترین اصل مدیریت در دنیا
بهبود بی تردید.pdfبهبود بی تردید
بیواسطه از دل.pdfبیواسطه از دل
پرده آخر مدیریت.pdfپرده آخر مدیریت
پنج دشمن کار تیمی.pdfپنج دشمن کار تیمی
پنجمین فرمان.pdfپنجمین فرمان
تمایز یا نابودی.pdfتمایز یا نابودی
ثروت آفرینان.pdfثروت آفرینان
ثروتمندترین مرد بابل.pdfثروتمندترین مرد بابل
جهانی شدن.pdfجهانی شدن
چگونه چون مدیران عالی بیندیشیم.pdfچگونه چون مدیران عالی بیندیشیم
چگونه می توان پیروز شد.pdfچگونه می توان پیروز شد
چه کسی می گوید فیلها نمی رقصند.pdfچه کسی می گوید فیلها نمی رقصند
درس هائی از آینده.pdfدرس هائی از آینده
رهبری تحول.pdfرهبری تحول
رهبری کارآفرین.pdfرهبری کارآفرین
1 - 20صفحه بعد