از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksCorporateGovernance

توسعه حاکمیت شرکتی و هیات مدیره ها

موضوع حاکمیت (راهبری) شرکتی در سالهاي اخير با هدف بازاندیشی در روابط سهامداران، هیأت مدیره و ذینفعان مطرح شده است. در واقع حاکمیت شرکتی روابط میان مجموعه‌ای از افراد و نهادها را مورد هدف قرار می‌دهد که در جهت‌گیری و اثربخشی سازمان‌ها تأثیر بسزایی دارد. هدف از اعمال حاکمیت شرکتی اعمال اصولی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت و پاسخگویی و رعایت منافع ذینفعان (از جمله رعایت حقوق سهامداران، رفتار عادلانه با سهامداران)، شفافیت، مسئولیت‌های هیأت مدیره و اخلاقیات را برقرار می‌کند.
در اين راستا صفحه 9 روزنامه گسترش صنعت در روزهاي سه‌شنبه هر هفته جهت ارتباط و تعامل با اعضاي هيات مديره‌ها و مديران ارشد سازمان‌ها و بنگاهها در نظر گرفته شده است.​

  
  
جمع کردن سال : 1391 ‎(6)
بايدها و نبايدها در اداره بنگاههاي اقتصادي؛ سكان راهبري شركت‌ها در دست هيات مديره.pdfبايدها و نبايدها در اداره بنگاههاي اقتصادي؛ سكان راهبري شركت‌ها در دست هيات مديره
تبيين نقش حاكميت شركتي در گسترش سرمايه‌گذاري.pdfتبيين نقش حاكميت شركتي در گسترش سرمايه‌گذاري
حاكميت شركتي- چيستي، چرايي و چگونگي.pdfحاكميت شركتي- چيستي، چرايي و چگونگي
حاكميت شركتي‌- از حرف تا عمل - نگاهي نو به هيات مديره شركت‌ها.pdfحاكميت شركتي‌- از حرف تا عمل - نگاهي نو به هيات مديره شركت‌ها
عملكرد مثبت هيات مديره موجبات رضايت سهامداران.pdfعملكرد مثبت هيات مديره موجبات رضايت سهامداران
نقش مهم هيات مديره‌ها در توليد ناخالص ملي.pdfنقش مهم هيات مديره‌ها در توليد ناخالص ملي
جمع کردن سال : 1392 ‎(14)
1392.03.21.pdf1392.03.21
1392.03.28.pdf1392.03.28
1392.04.04.pdf1392.04.04
1392.04.11.pdf1392.04.11
1392.04.18.pdf1392.04.18
1392.04.25.pdf1392.04.25
8 اصل سيستم‌هاي حاكميت شركتي.pdf8 اصل سيستم‌هاي حاكميت شركتي
برندينگ و توسعه برند.pdfبرندينگ و توسعه برند
برندينگ و توسعه برند؛ استراتژي موفق يا بازنده؟.pdfبرندينگ و توسعه برند؛ استراتژي موفق يا بازنده؟
برندينگ و توسعه برند؛ خانواده برندها.pdfبرندينگ و توسعه برند؛ خانواده برندها
چارچوب حاكميت شركتي شفاف باشد.pdfچارچوب حاكميت شركتي شفاف باشد
حاكميت شركتي و جهاني سازي.pdfحاكميت شركتي و جهاني سازي
لزوم ارزيابي هيات مديره‌ها در حاكميت شركتي.pdfلزوم ارزيابي هيات مديره‌ها در حاكميت شركتي
نقش‌ها، مسئوليت‌ها و وظايف هيات مديره سازمان‌هاي ايراني.pdfنقش‌ها، مسئوليت‌ها و وظايف هيات مديره سازمان‌هاي ايراني