از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksHR_Development

IDRO

​​​امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژي‌هاي اصلي جهت سازگاري مثبت با شرايط تغيير به عنوان مزیت رقابتي سازمان‌ها قلمداد مي‌شود و از اينرو جايگاه و اهميت راهبردي آن در بقاء و توسعه سازمان غيرقابل انكار است. آموزش عامل کليدي در توسعه محسوب مي‌شود كه چنانچه بدرستي و شايستگي برنامه‌ريزي و اجرا شود مي‌تواند بازده اقتصادي قابل ملاحظه‌اي داشته باشد.
آموزش و بهسازي كاركنان نيز  اقدامي راهبردي است كه در سطح فردي باعث ارتقاي كيفيت شغلي و در سطح سازماني عامل تعالي و توسعه سازمان و در سطح ملي موجب افزايش بهره‌وري مي‌شود. بنابراين زيربنايي‌ترين اقدامي است كه تحول را در سازمان‌ها پایه‌ریزی می‌نماید.
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با بهره‌گيري از اساتيد مجرب و متعهد، مراكز آموزشي معتبر (سازمان مديريت صنعتي، مركز مطالعات بهره‌وري و منابع انساني،‌ دانشگاه صنعتي شريف و ...)، برنامه آموزش و توسعه مديران، كاركنان و اعضاي هيات مديره خود را با سه رويكرد توسعه دانش، توسعه بينش و توسعه مهارت حرفه‌اي مورد توجه قرار داده است.​​​

دورنماي منابع انساني ايدرو

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران سازماني است يادگيرنده، پيشگام در عرصه  مديريت منابع انساني در كشور، حافظ كرامت انساني و پايبند به ارزشهاي سازماني، برخوردار از كاركنان حرفه‌اي باانگيزه، كارآفرين، خلاق، مسلط به دانش و مهارت بهره‌برداري از منابع، چالشگر و رقابت‌كننده در عرصه كسب و كارهاي جهاني كه متناسب با اقتضائات بازار و فرهنگ سازمانهاي يادگيرنده انتخاب شده و بطور مستمر پرورش مي‌يابند.

دورنماي آموزش ايدرو

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران سازماني است برخوردار از سرمايه انساني حرفه‌اي، دانشگر، توانمند و مسئوليت‌پذير

مأموريت آموزش ايدرو

فراهم‌آوردن محيط يادگيري و ياددهي در سازمان و توسعه دانش، بينش و مهارت‌هاي شغلي و حرفه‌اي مديران و كاركنان در راستاي تحقق اهداف و مأموريت‌هاي سازمان


​اهداف كلان آموزش ايدرو

  • توسعه و تقويت نگرش علمي در سازمان 
  • ارتقاء قابليت‌هاي منابع انساني موجود و ايجاد پتانسيل‌هاي جديد مديريتي 
  • ايفاي نقش شريك استراتژيك براي سازمان


رويكرد سازمان به فرآيند آموزش

توجه راهبردي به آموزش به عنوان فرآيند محوري برنامه تحول سازماني

جامعه هدف و نوع عملكرد فرآيند آموزش ايدرو​

  • مديران و كارشناسان ستاد / اعضاء موظف هيئت مديره شركت‌هاي تحت پوشش (اجراي كامل فعاليت‌هاي فرآيند آموزش)
  • مديران مياني شركت‌هاي تحت پوشش (حمايت مالي از برخي از دوره‌هاي تخصصي و مديريتي)
  • پرسنل غير مدير شركت‌ها (حمايت و هماهنگي به عنوان تسهيل‌گر درتفاهم‌نامه سازمانهاي آموزشي (نظير فني و حرفه‌اي) با شركت‌ها)
  • بسترسازي توسعه مديريت صنعتي در كشور (كمك به برگزاري كنفرانس‌ها، همايش‌ها، گردهمايي‌ها و رويدادهاي علمي و حرفه‌اي در راستاي مأموريت‌هاي ايدرو)