از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksResearch

IDRO
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
پیوستتاثیر ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی
سازمان‌هاي توسعه‌اي
ارائه الگويي براي مديريت پورتفوليوي شركت سهامي عام سازمان گسترش
بررسي وضعيت منابع انساني و اشتغال در واحدهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال1384
برنامه‌ريزي استراتژيك منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز
تهيه و تدوين رويه‌ها و دستورالعمل‌هاي پيمانكاري عمومي
شناسايي، ارزيابي و تعيين صلاحيت و انتخاب شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات كنترل پروژه
تدوين استراتژي صنايع دريايي در سازمان گسترش
طرح مطالعاتي لوازم و تجهيزات آبياري باراني
همكاري در تدوين استراتژي‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در صنايع پيشرفته از طريق نظارت بر حسن اجراي پروژه‌هاي مطالعات استراتژيك
پژوهش و تحقيق در زمينه نظام جامع ارزيابي مديريت استراتژيك دانش در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي زيرمجموعه
بررسي متغيرهاي تأثيرگذار بر حمايت مديران از استراتژي‌هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شدت تأثير هر متغير و ارائه راهكارهايي جهت ارتقاي ميزان حمايت ايشان
طراحي فرايند تجاري‌سازي تحقيقات در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
تعيين روش مطلوب راي ارزش‌گذاري و قيمت‌گذاري دانش فني در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
مهندسي مجدد فرايند نوآوري در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
بستر‌سازي اجراي مهندسي ارزش در شركت‌هاي پيمانكاري عمومي تحت‌ پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
انجام مطالعات و ارئه آموزش با هدف ارتقاي فرهنگ مديريت ريسك در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
طراحي مدل جهت تحليل ريسك پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
بررسي تصوير سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (Corportae Image)از ديد ذينفعان كليدي سازمان
طراحي نظام سرمايه‌گذاري خطرپذير
آينده‌پژوهي و تدوين استراتژي سازمان در صنايع پيشرفته (9 صنعت)
پیوستمطالعه و شناخت دانش مديريت ريسك و پيشنهاد مدل بهينه تجزيه و تحليل و مديريت ريسك مالي در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان گسترش
پیوستمطالعه و بررسي مقايسه‌اي تبديل نفت و گاز به فرآورده‌ها
پیوستمطالعه استراتژي سرمايه‌گذاري در صنعت الكترونيك
پیوستمطالعات راهبردي و تدوين استراتژي سازمان در توسعه ماشين‌آلات و مكانيزاسيون كشاورزي
پیوستمطالعات راهبردي و تدوين استراتژي سازمان در توسعه حوزه مهندسي پزشكي
پیوستطرح مطالعاتي تشويقي و ترويج سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) و چگونگي ايجاد واحد خدمات سرمايه‌گذاري خارجي در ايدرو
پیوستراهكارهاي اجرايي تأمين منابع مالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
پیوستتوسعه نظام مديريت زنجيره در شركتهاي GC تحت پوشش سازمان گسترش
پیوستتعيين نحوه حمايت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از تشكلهاي صنعتي در كشور
1 - 30صفحه بعد