از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksResearch

Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
پیوستآثار و عوارض اجتماعي توسعه صنعت در استانهاي اصفهان و ايلام
آينده‌پژوهي و تدوين استراتژي سازمان در صنايع پيشرفته (9 صنعت)
ارائه الگويي براي مديريت پورتفوليوي شركت سهامي عام سازمان گسترش
انجام مطالعات و ارئه آموزش با هدف ارتقاي فرهنگ مديريت ريسك در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
پیوستبایدها و نبایدهای مشارکت‌های بین‌المللی (Joint Venture)
پیوستبررسي آثار و عوارض حفظ سهام مديريتي در واگذاري شركتها
بررسي تصوير سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (Corportae Image)از ديد ذينفعان كليدي سازمان
پیوستبررسي تطبيقي نحوه و فرايند خدمات‌رساني بانكه به صنايع و نقش آنها در تأمين مالي صنعت در ايران و چند كشور منتخب
پیوستبررسي روند فعلي و آتي بازار صنعت خودرو در عرصه جهاني و تأثير آن بر تصميمات صنعتي ميان‌مدت و بلندمدت
بررسي متغيرهاي تأثيرگذار بر حمايت مديران از استراتژي‌هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شدت تأثير هر متغير و ارائه راهكارهايي جهت ارتقاي ميزان حمايت ايشان
پیوستبررسي نقش و جايگاه ايدرو در توسعه صنعتي كشور و تعيين مأموريت و راهبردها براي كسب اين جايگاه
پیوستبررسي و ضعيت اشتغال مستقيم در واحدهاي تحت پوشش سازمان در سال 83 و محاسبه اشتغال غيرمستقيم در سالهاي 81 و 82
پیوستبررسي وضعيت اشتغال در طرح‌ها و واحدهاي تابعه و تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
بررسي وضعيت منابع انساني و اشتغال در واحدهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال1384
پیوستبرگزاري سمينار IT Strategy در سي شركت تابعه
برنامه‌ريزي استراتژيك منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز
بستر‌سازي اجراي مهندسي ارزش در شركت‌هاي پيمانكاري عمومي تحت‌ پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
پژوهش و تحقيق در زمينه نظام جامع ارزيابي مديريت استراتژيك دانش در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي زيرمجموعه
پیوستتدوين استراتژي توسعه تكنولوژيكي پيل سوختي در كشور
تدوين استراتژي صنايع دريايي در سازمان گسترش
پیوستتدوين نظام اجرايي مهندسي ارزش در شركتهاي GC
تعيين روش مطلوب راي ارزش‌گذاري و قيمت‌گذاري دانش فني در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
پیوستتعيين نحوه حمايت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از تشكلهاي صنعتي در كشور
تهيه و تدوين رويه‌ها و دستورالعمل‌هاي پيمانكاري عمومي
پیوستتوسعه نظام مديريت زنجيره در شركتهاي GC تحت پوشش سازمان گسترش
پیوستراهكارهاي اجرايي تأمين منابع مالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
سازمان‌هاي توسعه‌اي
شناسايي، ارزيابي و تعيين صلاحيت و انتخاب شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات كنترل پروژه
طراحي فرايند تجاري‌سازي تحقيقات در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
طراحي مدل جهت تحليل ريسك پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
1 - 30صفحه بعد