از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksResearchDevelopment

تحقیق و توسعه در منابع انسانی

از جمله اقدامات اساسي در جهت توسعه مديريت و منابع انساني توجه به پژوهش مي‌باشد. پژوهش‌هاي متعددي براي ارتقاي سطج دانش مديريت در سازمان گسترش به شرح ذيل صورت گرفته است‌:

 
 • شناسايي ديدگاه تصميم‌سازان و متخصصين در جهت توسعه مديريت (1382)
 • شناسايي مراكز پرورش مدير در سطح جهان (1382)
 • شيوه‌هاي انگيزش و تقويت پيوندهاي اقتصادي و غيراقتصادي مديران (1382)
 • نقش و جايگاه هيات مديره در نظام توسعه مديريت (1382)
 • بهينه‌كاوي از فرآيند توسعه منابع انساني در چند كشور توسعه يافته جهان (1383)
 • طراحي نظام جامع آموزش و پرورش مديران كلاس جهاني (1383)
 • سنجش اثربخشي جذب، آموزش و خدمات مديران و اعضاي هيات مديره (1383)
 • تدوين مباني نظري و راهنماي عملي طرحهاي استعداديابي و پرورش مدير (1384)
 • بررسي و سنجش تعهد وفاداري سازماني در مديران ايدرو (1384)
 • طراحي جايزه ملي تعالي منابع انساني (1384)
 • طراحي و اندازه‌گيري رضايت شغلي اعضاي هيات مديره (1385)
 • تعيين جايگاه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در چرخه عمر سازماني (1385)
 • بررسي، شناسايي و طراحي سيستم حسابداري منابع انساني (1386)
 • بررسي انتظارات رهبران شركت‌هاي هولدينگ از اعضاي هيات مديره شركت‌هاي تابعه (1386)
 • شناسايي، جمع‌آوري و تدوين 24 تجربه برتر سازماني در حوزه منابع انساني (1386)
 • بررسي ميزان موفقيت شركت‌هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اجراي فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك و دلايل موفقيت و عدم موفقيت آنها (1387)
 • طراحي برنامه توسعه و پرورش رهبران در كلاس جهاني (1388)
 • مستندسازي تجربه 50 از مدير ايدرو (1388)