از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksVision_Mission

IDRO

توسعه مديريت در صنعت ، عبارت است از مجموعه خدمات فراهم‌آوری اطلاعات، تدوین ، اشاعه و ارتقای مهارت‌های مديريتي و حرفه‌ای، نظام‌های مدیریتی، استقرار استانداردهای فنی و فراهم‌سازی منابع و امکانات مشترک مورد نیاز، نهادسازی و تقویت آنها به منظور ارتقاي کارامدي سازماني و توان مديريت بنگاه‌های صنعتی به نحوی‌که بتوانند فرايندهاي زنجيره ارزش خود را با بهره‌وري بالاتري سازمان‌دهي و عملیاتی نمایند.

این​ فرآیند در ایدرو از طریق بازیگری نقش فعال و پیشران در برنامه‌هاي ترويجی، فراهم‌آوری و اشاعه اطلاعات و ایجاد، تسهیل و یا هماهنگی و تقویت ارتباطات شبکه‌ای بین اشخاص حقیقی و حقوقی (سازمان‌های متولی، بخش غیردولتی و افراد توانمند) ارائه‌دهنده و دریافت‌کنندگان خدمات شکل می‌گیرد.

بين اعمال كاركرد توسعه مديريت و ساير كاركردها جهت هر يك از صنايع هدف بايد يكپارچگي و انسجام لازم برقرار گردد.

ایدرو در راستای اجرای اهداف کلان خود در توسعه صنایع هدف به موارد ذیل پایبند خواهد بود:

 • ایدرو همواره نقش فعال و پیشران در تعریف و اجرای برنامه هاي ترويجی مانند جوايز تعالي، ارزیابی و معرفی شرکتهای برتر را ایفا مینماید.
 • ايدرو و شرکتهای تابعه آن در بخشهایی از کارکرد توسعه مدیریت كه متولي مشخص و یا بخش خصوصی توانمند وجود دارد به صورت مستقیم مداخله نمی نمایند و در راستای ماموریت خود حداكثر هم افزايي و بهره گیری را ایجاد مینماید.
 • ایدرو  ساز و کارهای لازم جهت مشارکت با بخش غیردولتی جهت فراهم سازی منابع و امکانات مورد نیاز بخشهای مختلف صنعت نظیر ایجاد مراکز تحقیقات و آموزش حرفهای، مراکز مشاوره و بازرسی فنی را فراهم و به اجرا می گذارد.
 • ايدرو نقش توسعه مدیریت را صرفاً در واحدهاي تابعه خود را در دستور كار نداشته و تلاش مینماید بين این نقش و ساير نقشهای خود در جهت دستیابی به اهداف و  راهبردهای توسعه صنايع هدف، يكپارچگي و انسجام لازم را برقرار نماید.
 • در صورت لزوم (وجود شرایط مناسب تقاضا از سوی بخش صنعت) ایدرو نسبت به مشارکت با بخش غیردولتی در ایجاد و توسعه منابع و امکانات مورد نیاز بخشهای مختلف صنعت (نظیر مراکز تحقیقات و آموزش حرفهای، مشاوره مراکز آزمونهاي کيفي، کاليبراسيون و بازرسی فنی و نظایر آن) با استفاده از منابع بودجه عمومي و یا منابع ماده 8 قانون تاسیس سازمان اقدام مینماید.


دورنماي منابع انساني ايدرو

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران سازماني است يادگيرنده، پيشگام در عرصه  مديريت منابع انساني در كشور، حافظ كرامت انساني و پايبند به ارزشهاي سازماني، برخوردار از كاركنان حرفه‌اي باانگيزه، كارآفرين، خلاق، مسلط به دانش و مهارت بهره‌برداري از منابع، چالشگر و رقابت‌كننده در عرصه كسب و كارهاي جهاني كه متناسب با اقتضائات بازار و فرهنگ سازمانهاي يادگيرنده انتخاب شده و بطور مستمر پرورش مي‌يابند.​


مأموريت سازمان در توسعه مديريت

زمينه‌سازي براي تحقق فرآيند توسعه صنعت، از طريق عينيت بخشيدن به فرآيند توسعه مديريت در سطحي قابل مقايسه با كلاس جهاني

اهداف استراتژيك

 • توسعه و تقويت نگرش علمي در سازمان
 • ارتقاء قابليت‌هاي منابع انساني موجود و ايجاد پتانسيل‌هاي جديد مديريتي
 • برنامه‌ريزي و استقرار سيستم‌هاي مديريتي در سطح بنگاهها


برنامه‌ها

 • طرح آموزش و توسعه 500 مدیر تراز جهانی
 • توسعه مديريت در صنعت و ظرفيت‌سازي در حوزه منابع انساني
 • ارتقاء قابليت‌هاي سرمايه‌هاي انساني در سطح ستاد سازمان
 • توسعه دانش، بينش و مهارتهاي شغلي كاركنان و مديران ستاد و اعضاي هيات مديره شركت‌ها
 • استقرار نظام‌هاي نوين مديريت در بنگاههاي صنعتي
 • طراحي و برگزاري ادواري جوايز تعالي سازماني و منابع انساني در سطح كشور​​​​