از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksWritings

تالیف ها

مهمترين تأليف‌ها در راستاي توسعه مديريت و منابع انساني :
 
  • فراز و نشيب توسعه منابع انساني در ايدرو (1384)
  • توسعه منابع انساني از برنامه تا عمل در ايدرو (1384)
  • ره آوردي از آکادمي منابع انساني هندوستان (1384)
  • چاپ كتاب طرح مديران آينده (چاپ اول 1384) ، (چاپ دوم 1385) ، (چاپ سوم 1386)
  • چهل سال تلاش - عملكرد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (1386)
  • مطالعه موردي؛ تعلق و تعهد سازماني و رقابت‌پذيري (1387)
  • مطالعه موردي؛ روش‌هاي نوين جذب و سنجش اثربخشي فرآيندهاي آن (1387)
  • انتشار فصلنامه راهبرد گسترش صنعت (1387)
  • چاپ مجموعه شش جلدي دستنامه توسعه مديران (1390)
  • نظام گسترش و نوسازي صنعتي مشتمل بر مبناي نظري نهادهاي توسعه‌اي (1391)