از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksStrategies

IDRO

توسعه تكنولوژي عبارت است از افزايش و بهبود توانمندي فناورانه در حوزه هاي صنعتي هدف براي افزايش رقابت پذيري و همگام شدن با تحولات جهاني.

توسعه تكنولوژي شامل انتقال و انطباق، نوآوري و ايجاد، گسترش و انتشار فناوری و دانش فني در كسب و كارهاي جديد و صنايع موجود است كه با هدف كارآفريني و نوسازي صورت مي گيرد.

شبكه سازي قابليت هاي موجود و ايجاد و تقويت نهادهاي پشتيبان در تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و كارآفريني مبتني بر فن آوري از الزامات اصلي توسعه فناوری به شمار مي رود.

 

 

 

 ایدرو در راستای اجرای اهداف کلان خود در توسعه فناورانه صنایع هدف به موارد ذیل پایبند خواهد بود:

- تمركز اصلي در تعريف و اجراي طرح هاي توسعه دانش فني بايد بر رفع نياز صنایع هدف و ارتقاء فناوری آنان قرار داشته باشد.

- توسعه فناوری و دانش فني به صورت يكپارچه بايد در صنايعي كه جهت توسعه و نوسازي صنايع منتخب صورت می پذيرد، انجام گردد.

- در انتقال فناوری الزامات توسعه آتي شامل جذب كامل فناوری و امكان تكثير و انتشار آن رعايت می شود.

- طرح هاي توسعه فناوری در نوسازي صنايع با مشاركت صنعت اجرا می شود.

- ایدرو منابع مالی خود را به منظور توسعه فناوری در تحقيقات بنيادي و پايه كه در حوزه فعاليت  نهادهاي علمي و تحقيقاتي است صرف نخواهد کرد.

-  طرح هاي توسعه فناوری و دانش فني خارج از دامنه حوزه های صنعتی هدف و  راهبردهای  ايدرو و بدون وجود مشتري، تعریف و اجرا نمی شود.

- فعاليت هاي كاربردي تحقيقاتي و پژوهشي شركت هاي فعال در حوزه هاي هدف سازمان (در توسعه سرمايه گذاري و نوسازي) كه به منظور بهينه سازي و ارتقاء خطوط و روش ها و فرآيندهاي توليدي، ارتقاء محصولات يا توسعه محصولات جديد صورت مي گيرد، مورد حمايت سازمان قرار مي گيرد.

- ایدرو تلاش می کند منابع مالي پايدار و سيستم هاي پيشرفته تامين منابع مالي توسعه كارآفريني فناورانه (نظیر صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير ...) را تدارك بیند و از منابع داخلی غير از ماده 8 قانون تأسيس، براي توسعه فناوری و دانش فني استفاده نخواهد کرد.

- حمايت از مراكز پژوهشي صرفا در حوزه هاي هدف ايدرو در سرمايه گذاري انجام گرفته و دستاوردهاي پژوهشي ناشي از نوآوري و ايجاد و يا انتقال فناوری، از طريق ايجادساز و کارهای مناسب و تجربه شده بين المللي، تجاري سازي شده و از طريق توسعه فن  بازارها در كسب و كارهاي ديگر و ساير حوزه هاي صنعتي مرتبط گسترش و انتشار مي يابد.