از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation Linksلینک های پایین صفحه

IDRO
  
  
  
  
  
متن
  
  
icon-1.png
  
مشارکت با بخش غیر دولتیب.ظ 04:15 1395/08/02System Account
این سازمان در نظر دارد نسبت به مشارکت در سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی در زمینه های اولویت دار با هدف ایجاد و توسعه ظرفیت های صنعتی کشور همکاری نماید.
/fa-ir/ActivityScopes/Investment/Pages/InvestmentGuide.aspxدر حال بررسی
icon-2.png
  
مقالات و پژوهش هاب.ظ 04:16 1395/08/02System Account
ایدرو به عنوان کانون دانش و اطلاع رسانی صنعتی با هدف فراهم‌آوری و اشاعه اطلاعات تخصصی بخش صنعت نسبت به انتشار مقالات و پژوهش‌ها اقدام می‌نماید.
/fa-ir/ActivityScopes/Management/Pages/Research.aspxدر حال بررسی
icon-3.png
  
فرصت های سرمایه گذاریب.ظ 04:16 1395/08/02System Account
این سازمان در نظر دارد با همکاری بخش غیر دولتی در زمینه‌های اولویت دار اقدام به سرمایه‌گذاری نماید.
/fa-ir/Pages/InvestmentOpportunities.aspxدر حال بررسی
rule-icon.png
  
قوانین و مقرراتب.ظ 04:16 1395/08/02System Account
ایدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، همچنین ضوابط داخلی اقدام به سرمایه‌گذاری و نوسازی صنایع می‌نماید.
/sites/Idro/fa-ir/Pages/Laws.aspxدر حال بررسی