از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksAdminReports

IDRO

​​​​​​​​​

لینک ​​آموزش استفاده از سرویس ویدئو کنفرانس.pptx


راهنماي تهيه گزارش هيأت مديره شركت‌ها برای ارائه به مجامع عمومي صاحبان سهام

​گزارش‌ هيأت مديره شركت‌ها به منظور ارائه به مجامع عمومي صاحبان سهام در بررسي عملكرد ساليانه آنها، هر ساله در قالب فرمت مورد نظر سازمان، توسط شركت‌ها تهيه و تنظيم مي‌شود.

فرمت يادشده بر مبناي نيازهاي اطلاعاتي واحدهاي مختلف سازمان، بر مبناي يك شركت برخوردار از فعاليت "توليدي"، طراحي شده است. بر اين اساس، شركت‌هاي پيمانكاري، خدماتي، طرحها و ... مجاز مي‌باشند متناسب با نوع فعاليت خود، اطلاعات ذيربط  را در قالب سرفصل‌هاي مرتبط ارائه نمايند. خلاصه اطلاعات لازم جهت درج در گزارش يادشده به شرح رئوس زير مي‌باشد:

 1. مقدمه
 2. فعاليت‌هاي شركت در سال مالي مربوطه (مشتمل بر توليد، فروش، صادرات، فعاليت‌هاي تداركاتي، خودكفايي، توسعه تكنولوژي، منابع انساني، مديريت انرژي و محيط زيست، معاملات انجام شده، فعاليت‌هاي مستقل شركت)
 3. اطلاعات مالي و بهره‌وري (مشتمل بر ارزبري ساليانه، شركت‌هاي سرمايه‌پذير، شاخص‌هاي فعاليت، اطلاعات مربوط به زمين و ساختمان، اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي تلفيقي، اطلاعات مربوط به سهام وثيقه مديران، اطلاعات مربوط به تأمين منابع مالي، وضعيت مالياتي شركت و ساير فعاليت‌ها)
 4. اطلاعات مربوط به طرح‌هاي شركت (مجوزهاي لازم جهت سرمايه‌گذاري، خلاصه عمليات طرح‌ها، برنامه زمان‌بندي طرح‌ها و پروژه‌ها، اطلاعات مربوط به طرح‌هاي شركت‌هاي SME)
 5. ساير مسائل و موضوعات (دعاوي مطروحه داخلي و خارجي، سهم شركت در تأمين منابع بودجه عمومي، وقايع پس از پايان سال مالي، تحليل آثار شرايط تورمي، مشكلات و محدوديت‌هاي شركت طبق قوانين و مقررات خاص، مأموريت‌هاي خارج از كشور مديران، تاييديه‌ها و گواهي‌نامه‌هاي اخذشده، تحليل‌هاي آماري و ريسك پروژه‌ها)
 6. برنامه هيأت مديره براي آينده
 7. ساير مواردي كه به نظر هيأت مديره بايستي به مجمع ارائه شود.

با توضيحات فوق، شركت‌ها مي‌توانند نسبت به دريافت فايل الكترونيكي نمونه گزارش هيأت مديره و تكميل آن در چارچوب مراحل زير اقدام نمايند. ​دریافت فايل الكترونيكي نمونه گزارش هيأت مديره از طريق لينك‌هاي زير:

 نمونه گزارش هيات مديره شركتها در سال 1400.docx

نمونه گزارش هيات مديره شركتها در سال 1400.pdf

​​

-  ورود اطلاعات و تکمیل گزارش در فایل الكترونيكي  Word با قلم سياه به اندازه 10 با يكي از فونت‌هاي Tahoma -Verdana -Times New Roman -Arabic Transparent

-  ذخیره نمودن فایل تكميل شده در قالب فرمت  Word و تبديل آن به فرمت PDF

-  ارسال فایل نهايي گزارش در قالب فرمت PDF از طریق ایمیل به نشاني پست لكترونيكي   Majame@idro.org  جهت معاونت مالي و اقتصادي


راهنمای تهیه گزارش برنامه و بودجه سالیانه شرکتها


راهنماي تهيه گزارش برنامه و بودجه ساليانه شركت‌ها به منظور ارائه به جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام گزارش‌ برنامه و بودجه ساليانه شركت‌ها به منظور طرح در جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام، هر ساله در قالب فرمت مورد نظر سازمان با رعايت خطوط مشي اجرايي مربوطه، توسط شركت‌ها تهيه و تنظيم مي‌شود. فرمت يادشده و خطوط اجرايي ذيربط، بر مبناي نيازهاي اطلاعاتي واحدهاي مختلف سازمان طراحي شده است كه خلاصه مطالب آن به شرح رئوس زير مي‌باشد:

 1. سياست‌ها و خط مشي‌هاي اجرايي (مشتمل بر رئوسي همچون ساختار سازماني و نيروي‌انساني، فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري، الزامات قانوني و ضوابط سازماني و...)
 2. راهنماي تهيه و تدوين برنامه و بودجه ساليانه (در بخش نخست، مشتمل بر  شكل و ساختار كلي برنامه و بودجه، شاخص‌هاي مالي و اقتصادي مهم و كليدي و ملاحظات اساسي و در بخش دوم، مشتمل بر نحوه ارائه برنامه و بودجه و مقادير كمي در قالب جداول طراحي شده)با توضيحات فوق، شركت‌ها مي‌توانند نسبت به دريافت فايل الكترونيكي راهنماي تدوين برنامه و بودجه ساليانه و تكميل آن در چارچوب مراحل زير اقدام نمايند:

گزارش‌ برنامه و بودجه ساليانه شركت‌ها به منظور طرح در جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام، هر ساله در قالب فرمت مورد نظر سازمان با رعايت خطوط مشي اجرايي مربوطه، توسط شركت‌ها تهيه و تنظيم مي‌شود.

فرمت يادشده و خطوط اجرايي ذيربط، بر مبناي نيازهاي اطلاعاتي واحدهاي مختلف سازمان طراحي شده است كه خلاصه مطالب آن به شرح رئوس زير مي‌باشد:

 1. سياست‌ها و خط مشي‌هاي اجرايي (مشتمل بر رئوسي همچون ساختار سازماني و نيروي‌انساني، فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري، الزامات قانوني و ضوابط سازماني و...)
 2. راهنماي تهيه و تدوين برنامه و بودجه ساليانه (در بخش نخست، مشتمل بر  شكل و ساختار كلي برنامه و بودجه، شاخص‌هاي مالي و اقتصادي مهم و كليدي و ملاحظات اساسي و در بخش دوم، مشتمل بر نحوه ارائه برنامه و بودجه و مقادير كمي در قالب جداول طراحي شده)

با توضيحات فوق، شركت‌ها مي‌توانند نسبت به دريافت فايل الكترونيكي راهنماي تدوين برنامه و بودجه ساليانه و تكميل آن در چارچوب مراحل زير اقدام نمايند:

 -  دریافت فايل الكترونيكي راهنماي تدوين برنامه و بودجه ساليانه از طريق لينك‌ زیر:

خط مشی های اجرایی همراه با راهنمای تدوین برنامه و بودجه سال 1401 شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.docx

خط مشی های اجرایی همراه با راهنمای تدوین برنامه و بودجه سال 1401شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.pdf

​ -  ورود اطلاعات و تکمیل گزارش در فایل مربوطه

-  ذخیره نمودن فایل تكميل شده در قالب فرمت  Word و تبديل آن به فرمت PDF

-  ارسال نسخه نهايي و مصوب گزارش در قالب فرمت PDF از طریق ایمیل به نشاني پست الكترونيكي   Majame@idro.org  جهت معاونت مالي اقتصادي​