از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksInfographicSlider

  
  
ابعاد تصویر
  
  
  
20180310_172052_566.jpg20180310_172052_5661065 x 1110188 KB ب.ظ 03:49 1398/09/23http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/20180310_172052_566.jpg
IDROstrategy.jpgIDROstrategy1836 x 1836818 KB ب.ظ 03:56 1398/09/23http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/IDROstrategy-01.jpg
ahambarname9712.jpgahambarname97121000 x 1414228 KB ب.ظ 03:57 1398/09/23http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/ahambarname9712.jpg
21ostani-01.jpg21ostani-011836 x 1836941 KB ب.ظ 03:58 1398/09/23http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/21ostani-01.jpg
مناطق کمتر توسعه یافته.jpgمناطق کمتر توسعه یافته2480 x 35081431 KB ب.ظ 04:00 1398/09/23http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87.jpg
2osanati-01.jpg2osanati-011836 x 1836950 KB ب.ظ 04:01 1398/09/23http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/2osanati-01.jpg
خلاصه پروژه 971226.pngخلاصه پروژه 9712261000 x 923313 KB ب.ظ 04:02 1398/09/23http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%209712.png
152015124597458800.jpg1520151245974588001066 x 1201157 KB ب.ظ 04:02 1398/09/23http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/152015124597458800.jpg
khamenei.jpgkhamenei1080 x 76384 KB ب.ظ 04:04 1398/09/23http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/980630-khamenei.jpg
1 راه نجات.jpg1 راه نجات1280 x 895279 KB ب.ظ 02:04 1398/09/24http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/0-%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA.jpg
13961229_0139264.jpg13961229_0139264600 x 708252 KB ق.ظ 09:53 1398/09/25http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/13961229_0139264.jpg
اهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل.jpgاهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل1080 x 731189 KB ق.ظ 09:54 1398/09/25http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/Forms/DispForm.aspx?ID=84&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eidro%2Eir%2Ffa%2Dir%2FInfographicSlider%2FForms%2FThumbnails%2Easpx&ContentTypeId=0x010102004EB9202EFA25674889B7454ADF4871A1