از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksInfographicSlider

  
  
ابعاد تصویر
  
  
  
2osanati-01.jpg2osanati-011836 x 1836950 KB ق.ظ 09:15 1397/12/26http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/2osanati-01.jpg
مناطق کمتر توسعه یافته.jpgمناطق کمتر توسعه یافته2480 x 35081431 KB ب.ظ 02:57 1397/12/27http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87.jpg
خلاصه پروژه 971226.pngخلاصه پروژه 9712261000 x 923313 KB ب.ظ 03:06 1397/12/27http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%209712.png
21ostani-01.jpg21ostani-011836 x 1836941 KB ق.ظ 08:40 1398/06/04http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/21ostani-01.jpg
152015124597458800.jpg1520151245974588001066 x 1201157 KB ق.ظ 08:40 1398/06/04http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/152015124597458800.jpg
13961229_0139264.jpg13961229_0139264600 x 708252 KB ق.ظ 10:30 1398/06/04http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/13961229_0139264.jpg
20180310_172052_566.jpg20180310_172052_5661065 x 1110188 KB ق.ظ 11:41 1398/06/30http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/20180310_172052_566.jpg
IDROstrategy.jpgIDROstrategy1836 x 1836818 KB ق.ظ 11:49 1398/06/30http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/IDROstrategy-01.jpg
ahambarname9712.jpgahambarname97121000 x 1414228 KB ق.ظ 11:50 1398/06/30http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/ahambarname9712.jpg
khamenei -00.jpgkhamenei -001080 x 76384 KB ق.ظ 11:51 1398/06/30http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/980630-khamenei.jpg