از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksInfographicSlider

  
  
ابعاد تصویر
  
  
  
13961229_0139264.jpg13961229_0139264600 x 708252 KB ق.ظ 09:53 1398/09/25http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/13961229_0139264.jpg
khamenei.jpgkhamenei1080 x 76384 KB ب.ظ 12:43 1398/11/20http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/980630-khamenei.jpg
5.jpg51065 x 1110188 KB ب.ظ 12:45 1398/11/20http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/20180310_172052_566.jpg
راه نجات.jpgراه نجات1280 x 895279 KB ب.ظ 12:46 1398/11/20http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/0-%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA.jpg
ahambarname.jpgahambarname1000 x 1414228 KB ب.ظ 12:49 1398/11/20http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/ahambarname9712.jpg
خلاصه پروژه.pngخلاصه پروژه1000 x 923313 KB ب.ظ 12:49 1398/11/20http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%209712.png
0- idro bahar e enghelab.jpg0- idro bahar e enghelab1000 x 677804 KB ب.ظ 12:50 1398/11/20http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/0-%20idro%20bahar%20e%20enghelab.jpg
sakhte dakhel -1.jpgsakhte dakhel -13779 x 25982403 KB ب.ظ 12:52 1398/11/20
mahroom -2.jpgmahroom -23779 x 25982304 KB ب.ظ 12:55 1398/11/20
IDROstrategy.jpgIDROstrategy1836 x 1836818 KB ب.ظ 12:56 1398/11/20http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/IDROstrategy.jpg
مناطق کمتر توسعه یافته.jpgمناطق کمتر توسعه یافته2480 x 35081431 KB ب.ظ 12:58 1398/11/20http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87.jpg
اهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل.jpgاهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل1080 x 731189 KB ب.ظ 12:59 1398/11/20http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/Forms/DispForm.aspx?ID=84&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eidro%2Eir%2Ffa%2Dir%2FInfographicSlider%2FForms%2FThumbnails%2Easpx&ContentTypeId=0x010102004EB9202EFA25674889B7454ADF4871A1
152015124597458800.jpg1520151245974588001066 x 1201157 KB ب.ظ 01:00 1398/11/20http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/152015124597458800.jpg
osanati.jpgosanati1836 x 1836950 KB ب.ظ 01:01 1398/11/20http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/2osanati-01.jpg
ostani.jpgostani1836 x 1836941 KB ب.ظ 01:02 1398/11/20http://www.idro.ir/fa-ir/InfographicSlider/21ostani.jpg
projeh-3.jpgprojeh-31000 x 687822 KB ب.ظ 02:24 1398/11/20