از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

مناقصه و مزایده ها

مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

موضوع

نوع معامله

زمینه

رسانه

تاریخ انتشار

شماره

برگزار کننده

مهلت دریافت اسناد

مهلت ارسال اسناد

تاریخ بازگشایی پاکت ها

متن مناقصه / مزایده

پیوست ها

نوع محتوا: Tender
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط