از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation LinksLaws

IDRO

​​​​​

  
  
اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.pdf
  
قانون اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي.pdf
  
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.pdf
  
قانون بهبـود مسـتمر محيط كسب و كار.pdf
  
قانون تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران.pdf
  
قانون تجارت.pdf
  
قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی.pdf
  
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی.pdf
  
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور.pdf
  
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.pdf
  
مصوبه شماره 44008-4224 دولت در خصوص تعریف صنایع پیشرفته.tif
  

​​قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.pdfقانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.pdf