از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation Linksprocedures

IDRO

​​​​​​​​​​

​​​​​

  
  
دستورالعمل رسیدگی و پاسخ‌گویی به شکایات.pdf
  
دستورالعمل شناسائي  و انتخاب سرمايه گذار - 13950518.pdf
  
راهنمای تهیه گزارش امکان سنجی فنی و اقتصادی طرحها.pdf
  
راهنمای تهیه گزارش امکان سنجی مقدماتی.pdf
  
روش اجرايي شناسایی، امكان سنجي، بررسی و تصويب طرح های سرمایه گذاری.pdf
  
روش اجرايي نظارت بر اجراي طرحهاي سرمايه گذاري.pdf