از فرمان های ریبون را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

Skip Navigation Linksقوانین و مقررات

IDRO
  
  
  
  
اساسنامه ایدرو.pdf
  
ق.ظ 11:57 1398/02/24روابط عمومی
قانون اجرای سياست های كل.pdf
  
ب.ظ 03:18 1395/07/26Maryam Barzegar
قانون اصلاح تبصره (5) بند (ا.tif
  
ب.ظ 03:18 1395/07/26Maryam Barzegar
قانون اصلاح تبصره‌هاي .tif
  
ب.ظ 03:18 1395/07/26Maryam Barzegar
قانون تاسيس سازمان گستر.DOC
  
ب.ظ 03:18 1395/07/26Maryam Barzegar
قانون تجارت.pdf
  
ب.ظ 03:18 1395/07/26Maryam Barzegar
قانون تشویق وحمایت سرما.pdf
  
ب.ظ 03:18 1395/07/26Maryam Barzegar
قانون تمرکز امور صنعت و .pdf
  
ب.ظ 03:18 1395/07/26Maryam Barzegar
قانون توسعه و حمايت از ص.pdf
  
ب.ظ 03:18 1395/07/26Maryam Barzegar
قانون حداکثر استفاده از .pdf
  
ب.ظ 03:18 1395/07/26Maryam Barzegar
قانون رفع موانع توليد رق.tif
  
ب.ظ 03:18 1395/07/26Maryam Barzegar
مصوبه شماره 44008-4224 دولت در خص.tif
  
ب.ظ 03:18 1395/07/26Maryam Barzegar